محور های فعالیت
​​​توسعه و ترويج سرمايه‌گذاري از وظايف مهم و قانوني سازمانهاي توسعه‌اي محسوب مي‌گردد. اين وظيفه مهم با تاكيد بر صنايع مهم، استراتژيك و داراي اولويت نظير صنايع حمل و نقل، تجهيزات سازي، زيربنائي، ساختماني، شيميايي، تبديلي و غذايي بر عهده اين سازمان است. منطقه ویژه اقتصادی جهرم با بررسي چرخه‌هاي صنعتي كشور و تعامل با صنعت‌گران، كارآفرينان، شركتهاي مشاوره صنعتي و صاحبان ايده، فرصتهاي سرمايه‌گذاري صنعتي كشور را شناسائي نموده و با تهيه گزارش‌هاي امكان‌سنجي اين ايده‌ها را در چارچوبي استاندارد به سرمايه‌گذاران معرفي مي‌نمايد.منطقه ویژه اقتصادی جهرم  بر مبناي سياست‌هاي كلی اصل44 قانون اساسي و در چارچوب راهبردهای مصوب خود به منظور توسعه صنعتي مناطق محروم نسبت به برنامه‌ريزي جهت شناسايي توانمدیهای سرمايه‌گذاري و توسعه‌ي مناطق مختلف اقدام نموده و همواره پذیرای مشاركت و نظرات سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش خصوصی بوده است.