اهداف شرکت
 به منظور پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی، برقراری ارتباط تجاری، تحرک در اقتصاد منطقه‌ای، ایجاد اشتغال مولد و  تشویق وجذب سرمایه گذاری و نیل به توسعه صنعت کشور، شرکت مدیریت منطقه ویژه اقتصادی جهرم تشکیل گردید.
موضوع فعالیت شرکت فراهم نمودن و ایجاد ا