پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی

پروژه انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی
اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی جهرم

اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی جهرم
بازدید دکتر معظمی از منطقه

بازدید آقای دکتر معظمی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت
و ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
از منطقه ویژه اقتصادی جهرم
تیزر تبلیغاتی منطقه


تیزر تبلیغاتی منطقه ویژه اقتصادی جهرم