زمینه های سرمایه گذاری
زمينه ها و فرصتهاي سرمايه گذاري:
مناطق آزاد ايران از سرمايه گذاران براي فعاليت در زمينه هاي ذيل استقبال مي کنند :

الف) فعاليت هاي اقتصادي:
1ـ فعاليت هاي توليد صنعتي (توليد،‌ پردازش و بسته بندي کالا و پرورش و تکثير آبزيان و ساير منابع دريايي)؛
2ـ فعاليت هاي مربوط به صنايع نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع بالادستي و پايين دستي؛
3ـ فعاليت هاي بازرگاني (صادرات، صادرات مجدد، واردات،‌ واردات مجدد، ترانزيت و حمل مجدد)؛
4ـ فعاليت هاي خدمات بازرگاني (تاسيس آژانس هاي مختلف حمل و نقل هوايي، زميني و دريايي کالا و مسافر و  . .)؛
5 ـ فعاليت هاي مربوط به بانکداري برون مرزي و ارائه خدماتي مختلف بيمه گري؛
6 ـ تاسيس موسسات حمل و نقل هوايي،‌ زميني،‌ دريايي براي کالا و مسافر؛
7ـ سرمايه گذاري در زمينه هاي فن آوري اطلاعات و تکنولوژيهاي سطح بالا (High-Tech)؛
8ـ ايجاد نمايشگاه هاي دايمي عرضه و توزيع کالاهاي صنعتي و مصرفي؛
 
ب) مشارکت در ساخت و تکميل امکانات زيربنايي و خدمات عمومي:
1ـ ساخت و يا تکميل فرودگاه، بندرگاه، تاسيسات بندري مربوط به آن و ساير ترمينالهاي حمل و نقل مسافر و کالا
2ـ ساخت نيروگاه هاي برق بر اساس روش هاي B.O.T و B.O.O.T و . . . ؛
3ـ تاسيس کارخانجات آب شيرين کن و توسعه سيستم هاي آبرساني؛
4ـ ايجاد انبارهاي عمومي، سردخانه و ساير موسسات بازرگاني؛
5 ـ ايجاد و تکميل امکانات مخابرات و ارتباطات راه دور؛