اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی جهرم

اقدامات صورت گرفته در منطقه ویژه اقتصادی جهرم